Γιατί να την πληρώσουμε οι 30άρηδες;

Μετά λύπης μου σήμερα διάβασα στας εφημερίδας πως, για τη σωτηρία του ασφαλιστικού μας συστήματος, οι 30άρηδες, δηλαδή η γενεά μου, θα πρέπει να λάβουν την θέσιν της Ιφιγενείας, ήτοι να θυσιαστούν προκειμένου αι επερχόμεναι γενεαί να βρουν ένα υγιέστερον (sic) ασφαλιστικόν σύστημα.Καίτοι ουδόλως φείδομαι εαυτού, ιδιαιτέρως δε όταν καλεί η πατρίς, θα ήθελον να συστήσω εις τους σοφούς μίαν εναλλακτικήν λύσιν, η οποία ουχί μόνον θα σώσει το ασφαλιστικόν σύστημα, αλλά θα παράξει και τας απαραιτήτους συνθήκας ώστε αυτόν να επανασχεδιαστεί ισχυρότερον.

Πασιφανές πως, το ασφαλιστικό πρόβλημα έχει δύο σκέλη. Το πρώτον, το χαμηλόν των εισφορών. Το δεύτερον, το υψηλόν και βαρύ κόστος των συντάξεων κάθε μήνα. Δια το πρώτον, η θεραπεία εστί αδύνατος. Δια το δεύτερον ωστόσο, τολμώ να είπω πως η Επιτροπή δε δείχνει την αρμόζουσαν τόλμην. Πόσαι συντάξεις θα εξοικονομηθώσιν με τα αναγγελθέντα μέτρα; Λίγαι και εις βάθος χρόνου. Ο χρειάζεται, είναι η δραστική μείωσίς των.

Αφού λοιπόν η λύσις είναι η καταβολή χαμηλοτέρων συντάξεων, ας γίνομε δραστικοί: ας απαλλαγόμεν εκ των συνταξιούχων! Πρόκειται περί λύσεως εξαίρετης, καθώς, με την απαλλαγήν τοιαύτην, αι πληρωμαί των ασφαλιστικών ταμείων θα πέσουν αυτομάτως εις το μηδέν.

Δεν ομιλούμε, οπωσδήποτε, δια οριστικήν απαλλαγήν. Μιλούμε για απαλλαγή όσων συνταξιοδοτούνται την σήμερον, και δη, με το προνομιακόν καθεστώς, το οποίο δημιουργεί τοσαύτα προβλήματα εις τα ταμεία! Με την παύση τους, απαλλάσσεται το κράτος από ένα δυσβάσταχτο φόρο, δια παντός.

Δεν ομιλούμε επίσης περί δολοφονίας των. Ποτέ! Πιστεύομε εις την ελευθερίαν του ανθρώπου, δι’ ό και προτείνομεν την οικιοθελή τους αυτοκτονίαν! Εν ανάγκῃ, ας δοθούν κίνητρα αυτοκτονίας δια τους κληρονόμους.

Πρόκειται δε περί μέτρου ηθικοτάτου. Αι προηγούμεναι γενεαί, έχοντας απολάβει τας γενναιοδώρους πληρωμάς ευρώστων ταμείων, πλέον αποχωρούν, βοηθώντας τα τέκνα αυτών να τύχωσι της αυτής μεταχειρίσεως. Επιτελούν το χρέος των παλαιοτέρων προς τους νεοτέρους, να φροντίζουν για τον κόσμον που οι δεύτεροι θα παραλάβωσι.

Πρόκειται επίσης δι’ εν μέτρον σύμφωνον ως προς την Ελληνικήν μας παράδοσιν! Μέμνηστε του κωνιασμού των Κείων.Φυσικά, θα πρέπει να κάνομε μνείαν και εις τας πολιτικάς συνεπείας μιας τέτοιας γεναίας αποφάσεως: οι ηλικιωμένοι, εκλιπόντες από της ζωής, θα εκλείψουσι και από του πολιτικού βίου, δίνοντας μιαν ώθησιν πρωτοφανούς δια τα παγκόσμια δεδομένα ανανεώσεως της Ελλάδος.

Δεν αρνούμαι πως οι αγαπητοί μας συγγενείς θα μας λείψωσι. Πλην, το πένθος μας ας ελαφρύνει εις την σκέψιν πως στους εκλιπόντες έλαχε το βαρύ μέρος της θυσίας, ενώ εις ημάς, το ελαφρότερον, καθάπερ αυτοί δέδωκαν την ζωήν τους, ενώ εμείς, ούτως ή άλλως, κάποτε θα βιώναμε το πένθος ούτο.

Από πάσης οπτικής γωνίας πρόκειται περί ενός μεγαλοφυιούς μέτρου (ουχί διότι το εσκέφθην ο ίδιος) το οποίο πρέπει να αποτολμήσομεν.

Θάρρος, ω! Έλληνες.

This entry was posted in Ισοπολιτεία and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Γιατί να την πληρώσουμε οι 30άρηδες;

  1. aerosol says:

    Οποία πολιτική σκέψις! Πόσο ρηξικέλευθος πρότασις!
    Υποκλίνομαι εις την ευφυείαν σας, Πρόεδρε.

  2. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.